“Listening” – How important it is in communication?

Phải nói là “lắng nghe” là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong giao tiếp. Việc biết cách lắng nghe trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong giao tiếp tại nơi làm việc sẽ giúp bản thân dễ dàng hoà nhập và đạt hiệu quả hơn trong công việc. Sau 1 thời gian đi làm, mình nhận ra những kỹ năng mềm rất … Continue reading “Listening” – How important it is in communication?